11.11.2018

"Polsko, życzymy Ci kochających Cię i siebie nawzajem obywateli, szanujących siebie nawzajem, którzy będą służyli Tobie i wspólnemu dobru!..."[link do galerii]  [...] 
liceum


I. Ogólne informacje o szkole

1. Rok założenia: 1955.
2. Pierwsi maturzyści: rok 1959.
3. Absolwenci: około 5 tysięcy.
4. Misja szkoły: wspomaganie w rozwoju i kształtowanie ucznia/człowieka współpracującego, posiadającego świadomość swoich potrzeb, emocji i praw oraz potrzeb, emocji i praw innych, szanującego siebie i innych, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
5. Mocne związki ze środowiskiem lokalnym (szkoła wielopokoleniowa).

II. Najważniejsze obszary działania (ogólnie)

1. Realizacja zadań statutowych
2. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych (likwidacja barier architektonicznych – pierwsza szkoła ogólnodostępna w Zabrzu, i jak do tej pory jedyna, w której niepełnosprawni ruchowo mogą się kształcić na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym);
3. Współorganizowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym
i eksperymentalnym (szczegóły poniżej),
4. Współpraca z instytucjami działającymi w otoczeniu oświaty i na jej rzecz (szczegóły poniżej);
5. Organizowanie i promowanie działań o charakterze charytatywnym (wolontariat).
6. Organizacja imprez o charakterze środowiskowym, międzyszkolnym, miejskim.

III. Projekty edukacyjne o charakterze międzynarodowym

1. Współpraca w ramach Partnerstwa szkolnego z Grund-und Regionale Schule Kell Am See-Zerf (Nadrenia-Palatynat);
2. Realizacja projektu PEACE Cross-cultural Understending 2010 we współpracy z AISEC Polska

IV. Współpraca z instytucjami

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi bądź działającymi w otoczeniu oświaty
i na jej rzecz, na szczególną uwagę zasługuje współpraca z:

• Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim w szczególności oraz innymi szkołami wyższymi
w zakresie przedstawiania oferty edukacyjnej uczniom szkoły (warsztaty, konferencje, prezentacje)
• Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Augusta Hlonda w Katowicach w zakresie prowadzenia na terenie szkoły (trzeci rok) innowacji pedagogicznej, polegającej na badaniu zasadności wprowadzenia do szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Ochrona przyrody i środowiska”
• Stowarzyszeniem „Expedition inside Culture” w zakresie projektów edukacyjnych (warsztaty edukacyjne, konferencje, ekspedycje turystyczne o charakterze interkulturowym),
• Współpraca z TVP 3 – w zakresie produkcji cyklu programów popularno-naukowych dla gimnazjum
w ramach konferencji „ Młodzież, zdrowie profilaktyka”,
• Międzynarodowym Miasteczkiem Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku w zakresie ekologicznych projektów edukacyjnych,
• Towarzystwem Społeczno-Kulturowym Niemców w Zabrzu i Raciborzu w zakresie poznawania tradycji narodów,
• Związkiem Górnośląskim (koło Zabrze) w zakresie kultywowania śląskiej tradycji (np. Szkubki śląskie),
• Polskim Czerwonym Krzyżem – Zarząd Rejonowy w Zabrzu w zakresie organizacji zawodów szczebla rejonowego „Pierwsza pomoc”- organizacja zawodów na terenie szkoły
• Polskim Czerwonym Krzyżem – Zarząd Rejonowy w Bytomiu w zakresie krwiodawstwa – szkoła odznaczona Medalem 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
• Instytutem Regionalnym w Katowicach – udział w debatach śląskich,
• Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w zakresie projektów edukacyjnych,
• Instytutem Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie projektu edukacyjnego „Ślady przeszłości”,
• Amnesty International - w zakresie poszanowania praw człowieka (Szkolna Grupa AI),
• Związkiem Harcerstwa Polskiego- w szkole ma siedzibę drużyna środowiskowa.
• Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w zakresie organizacji warsztatów prowadzonych w ramach projektu „Polska PISA – Spójność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu
i szanse rozwojowe (…)” (projekt realizowany na zamówienie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie i akceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej);
• Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły oraz
w zakresie realizacji projektów o charakterze edukacyjnym;
• Towarzystwem Miłośników Rokitnicy w zakresie propagowania tradycji lokalnej;
• z miejskimi instytucjami samorządowymi;
• z Gminą Nagłowice w zakresie kultywowania pamięci i tradycji literackiej związanej z patronem liceum – Mikołajem Rejem.
Ponadto szkoła współpracuje z instytucjami, które statutowo zajmują się sprawami młodzieży (policja, prokuratura, sąd rodzinny (w szczególności kuratorzy), Ośrodek Leczenia i Profilaktyki Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

V. Wolontariat


Uczniowie szkoły inspirowani są do działań o charakterze wolontarystycznym. W tym zakresie szkoła współpracuje z:

• Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu – opieka nad tzw. mieszkaniami chronionymi, pomoc w organizowaniu imprez środowiskowych;
• Caritas Parafii NSPJ w Zabrzu;
• Dom Opieki Społecznej „Wędrowiec” w Bytomiu;
• Dom Misyjny św. Małgorzaty w Bytomiu;
• Schronisko Brata Alberta w Zabrzu;
• Hospicjum w Zabrzu;
• Fundacja WOŚP;
• Stowarzyszenie „In Loco”.

VI. Szkoła a środowisko

Szkoła podejmuje działania na rzecz środowiska. Wśród wielu inicjatyw na szczególną uwagę zasługują następujące przedsięwzięcia:

• organizowanie imprez o wymiarze lokalnym np. Bieg ścieżkami Rokitnicy (walory edukacyjne, promujące historię dzielnicy-kilkuletnia tradycja);
• cykliczny Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie Panu z weselem” (patronat Prezydenta Miasta Zabrze oraz biskupa Gerarda Kusza),
• stwarzanie oferty edukacyjnej dla niepełnosprawnych ruchowo (klasy integracyjne w gimnazjum oraz nauka niepełnosprawnych ruchowo w ogólnodostępnych klasach liceum),
• udostępnianie szkolnych obiektów sportowych (boisko) w godzinach określonych regulaminem,
• udostępnianie pomieszczeń szkolnych na zgromadzenia mieszkańców (w ramach działalności samorządowej),
• prowadzenia zajęć otwartych, szczególnie w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych; na uwagę zasługuje działalność UKS Anagram, organizatora zawodów o zasięgu międzyszkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim,
• zorganizowanie (2010) wraz z Radą Dzielnicy Rokitnica imprezy środowiskowej pod nazwą Podaruj Sobie Dzień Kobiet.

VII. Innowacje i eksperymenty

• Eksperyment - program autorski w klasie fizyczno-technicznej o profilu matematyczno-informatycznym (3 lata-zakończono realizację)
• Innowacja- „Ochrona środowiska i ochrona przyrody – nowy przedmiot nauczania” (dwa lata-zakończono realizację)
• Innowacja- „Badanie zasadności wprowadzenia przedmiotu Ochrona środowiska i ochrona przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych (dwa lata-w trakcie realizacji)

VIII. Szkoła a rankingi


Szkoła nie przecenia wartości różnych rankingów. Na uwagę zasługuje jednak fakt następujący:
w rankingu Newsweeka z 14 marca 2004 roku szkoła zajęła 4. miejsce
w województwie śląskim, 2. w Zabrzu oraz 67. w Polsce wśród liceów ogólnokształcących, które najskuteczniej pomagają zdobyć indeks uczelni wyższej na studiach dziennych. Mimo niedoskonałości zastosowanych narzędzi badawczych można pokusić się o wyciągnięcie następującego wniosku: szkoła uczy wszystkich determinacji na drodze do wybranego celu i ci, którzy chcą się kształcić podejmują naukę na poziomie wyższym. Powyższe nabiera dodatkowego znaczenia, gdy uwzględni się realia społeczne
i środowiskowe, w których funkcjonuje szkoła – dzielnica oddalona od centrum Zabrza około 10 km, zamieszkała przez wiele zubożałych rodzin.

IX. Stowarzyszenia działające w szkole:


- Uczniowski Klub Sportowy „Rokita” (siatkówka)
- Uczniowski Klub Sportowy „Anagram”(scrabble).  
 
zamknij okno